Category: health news

สธ.เล็งจ้าง’ผู้พิการ’เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

แม้ว่าการดูแลคนพิการ จะถูกเอ่ยถึงมาทุกยุคสมัย แต่ในรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10,000 อัตราในปี 2560 นี้ โดยความ ร่วมมือกันของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในกรณีดังกล่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และในปีนี้รัฐบาล ตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น จากเมื่อปี 2559 คนพิการวัยทำงานมีงานทำแล้ว 192,393 คน จากทั้งหมด 799,342 คน โดยมีการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจัง เพื่อให้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานมี 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. จ้างงานคนพิการในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100…

‘เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs’

ปัจจุบันพบว่าประชากร ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็น ผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก พักผ่อนน้อย และมีความเครียด